Privacy Policy:
Så hanterar Bussklubben personuppgifter

Privacy Policy: Behandling av personuppgifter

Region Värmland Kollektivtrafik registrerar och behandlar de personuppgifter som samlas in när grundskoleelever och deras anhöriga använder appen Bussklubben. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet personuppgift innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Region Värmland är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.


Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av samtycke. Genom att aktivt tacka ja till att dela data i appen Bussklubben samtycker elev, anhörig och vårdnadshavare till insamling och behandling av personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Appen delar data till Region Värmland kollektivtrafik i syfte att förbättra skoltrafiken med dess tillhörande tjänster. Insamlingen av personuppgifter, hur eleven använder appen, spelar och interagerar i Bussklubben kommer användas för att göra reseupplevelsen så bra som möjligt. Data används som underlag för vidareutveckling av appen och för analys av beteenden och eventuella beteendeförändringar som kan påverka barnens resande positivt och utveckla skoltrafiken. Behandling av elevers och vårdnadshavares personuppgifter sker även för att Region Värmland kollektivtrafik ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet. Den ger förutsättning för trygghetsskapande tjänster kopplade till skoltrafiken i form av in- och utcheckningsnotiser till vårdnadshavare samt störningsinformation. Behandlingen kan även innefatta kontaktuppgifter och supportärenden via appen, till exempel noteringar om frågor och klagomål samt ärenden kopplat till resandet (support@bussklubben.se) Personuppgifterna som vi samlar in från vårdnadshavarna för deras utökade användning görs för att ge vårdnadshavaren en bättre översikt över barnens användande av appen och för att kunna hantera kundärenden kopplade till appen och skoltrafiken. Personuppgifterna samlas också in i syfte att kunna ge vårdnadshavaren erbjudanden kopplade till kollektivtrafiken för att öka det allmänna kollektiva resandet

Vilka personuppgifter lagras?

De personuppgifter vi lagrar för eleven är: användarnamn, IP-adress och positionering. De personuppgifter vi lagrar för vårdnadshavare och anhöriga som kopplar ihop sig med eleven är: namn och IP-adress. De personuppgifter som vi lagrar för vårdnadshavare som vill ha utökad översikt över barnens användande och kontohantering i appen är: namn, personnummer, adress och telefonnummer

Hur länge sparas personuppgifterna?

Region Värmland kollektivtrafik sparar personuppgifterna så länge kontot är aktivt. Om kontot varit inaktivt i fem månader raderas kontot och personuppgifterna. Samtycke återtas genom att radera konto och då samlas inga nya uppgifter in. Data såsom in-och utcheckningar, påstigningar samt avbokningar anonymiseras och sparas av statistikskäl. Övrig data kopplat till positionering och connectade konton raderas permanent. Anhöriga som har legitimeras via mobilt bank-ID har rätt till ett registerutdrag.

Vilka kan komma att behandla personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av Region Värmland och till viss del av Sticky Beat, som utvecklar och supporterar appen.

Vilka rättigheter har eleven och vårdnadshavaren?

Individen vars personuppgifter behandlas av oss har vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Värmland kommer att ta emot ansökan om att utnyttja rättigheter och ta ställning till önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar. Individen vars personuppgifter vi behandlar har rätt att kostnadsfritt få information om Region Värmlands behandling om hur personuppgifterna behandlas och har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Region Värmland behandlar, ett så kallat registerutdrag. Individen har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. I vissa fall har individen rätt att få personuppgifter raderade och under vissa förutsättningar har individen rätt att invända mot hur hens personuppgifter behandlas och få sina personuppgifter utlämnade av Region Värmland i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig

Kontaktinformation

För att utnyttja någon av dessa rättigheter eller om för generella frågor kring hur personuppgifter behandlas, kontakta support@bussklubben.se eller Region Värmlands dataskyddsombud Henrik Landtmanson.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Region Värmland.
Region Värmland, 651 82 Karlstad
Besöksadress: Rosenborgsgatan 50
Telefon: 010-831 50 00
E-post:
personuppgiftsbehandling@regionvarmland.se
Organisationsnummer: 232100-0156x